תכנון ובניה – עיריית ירושלים

שלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מחוזית

​השלבים לתהליך אישור תכנית בסמכות מקומית, לאן פונים, אלו מסמכים נדרשים לצורך פתיחת תיק תכנית ואלו הנחיות ניתנות לעריכת התכנית ועוד...

 

קבלת מידע תכנוני על התכנית התקפה מבוחן המידע במחלקת מידע תכנוני והפנייה לאדריכל האזורי במחלקת התכנון לשם קידום תכנית חדשה, במידת הצורך.
 ​

​קיום פגישת עבודה ראשונה על התכנית החדשה עם האדריכל האזורי במחלקת התכנון

למידע נוסף

​העברת המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת תיק תכנית:
על מגיש התכנית להעביר את כל המסמכים המפורטים במבנה אחיד לתכנית - נוהל מבא''ת ולודא שביצע ההנחיות באופן מלא ויסודי.

​פתיחת התיק תתבצע רק לאחר שמסמכי התכנית יבדקו ע''י האדריכל האזורי במחלקת התכנון וימצאו ראויים ושלמים לצורך המשך ההליך.
האדריכל האזורי יפנה את אדריכל התכנית ליחידות שונות בעירייה / מחוצה לה, על מנת לקבל התייחסותן לתכנית המבוקשת (''תיק למתכנן'').

אדריכל התכנית יעביר לאדריכל האזורי את כל חוות הדעת שאסף לצורך המשך הטיפול. ​

גורם אחראי - עורך ובוחן תכניות במחלקה לבקרת תכניות

למידע נוסף

​הגורם האחראי - עורך ובוחן תכניות במחלקה לבקרת תכניות

הגורם האחראי - האדריכל האזורי במחלקת התכנון

רכזת הועדה במחלקת התכנון, תכתוב ותפיק את פרוטוקול הוועדה המקומית ותשלח את ההחלטות בדואר רשום ליזם התכנית / לאדריכל התכנית / לבעל הקרקע, בהתאם לפרטים שנמסרו בעת פתיחת התיק.

למידע נוסף

ו/או העברתה לדיון בועדה המחוזית:​

אדריכל התכנית יכול לקבל את ההנחיות כיצד לתקן את התכנית על סמך החלטות הועדה המקומית, מעורך התכניות במחלקה לבקרת תכניות.

למידע נוסף

​בחינת התכנית, דיון בועדה המחוזית להפקדה והוצאת פרוטוקול של הועדה המחוזית ע''י - לשכת התכנון המחוזית,משרד הפנים.

ע''י האחראית על קליטת תכניות במחלקה לבקרת תכניות ממוחשבות. ​

​מתן הנחיות לתיקון התכנית להפקדה על סמך החלטות הועדה המחוזית, בדיקת התכנית המתוקנת והעברתה להפקדה בפועל:

למידע נוסף

​מתן הנחיות בדבר פרסום התכנית להפקדה וביצוע מעקב אחר יישום ההנחיות

ע''י היזם / אדריכל התכנית. ​

​המועד שבו ניתן לעיין בתכנית ולהגיש לה התנגדות

למידע נוסף

​קליטת מסמכי התכנית המופקדת למערכת התב''ע (מידע תכניות בנין עיר)

​ריכוז ובדיקת ההתנגדויות לתכנית וכתיבת חוות דעת לועדה המקומית
עם תום תקופת ההפקדה, תרכז רכזת הועדה המקומית את ההתנגדויות ותעבירן לאדריכל האזורי במחלקת התכנון לשם כתיבת חוות דעת מהנדס העיר עליהן.

דיון בועדה המקומית בהתנגדויות,הוצאת פרוטוקול הועדה ושליחת החלטות הועדה ​

למידע נוסף

​במידה והוגשו התנגדויות לתכנית, ריכוז ובדיקת ההתנגדויות לתכנית, הבאתן לדיון בועדה המחוזית והוצאת פרוטוקול הועדה או הבאת התכנית שלא הוגשו לגביה התנגדויות לדיון בועדה המחוזית לצורך אישורה והוצאת פרוטוקול הועדה.

​ע''י האחראי לקליטת תכניות במחלקה לבקרת תכניות.

​על סמך החלטות ועדות התכנון:

לאחר הדיון בועדה המחוזית יקבל אדריכל התכנית מבודק התכניות בלשכת התכנון המחוזית הנחיות באם לתקן את התכנית וכיצד .

למידע נוסף

​וביצוע מעקב אחר יישום ההנחיות, פרוט בדבר אופן פרסום תכניות.

​ע''י אדריכל / יזם התכנית.

​ופרסומם באתר האינטרנט העירוני .
אחראי לקליטת תכניות במחלקה לבקרת תכניות ממוחשבות יפרסם במערכת התב''ע (מידע תכניות בנין עיר). 

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חינוך חינוך <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/education_s.png">education_s.png</a>עץ הערכים<a href="https://myschool.jerusalem.muni.il/" target="_blank" title="עץ הערכים">עץ הערכים</a>רישום לצהרונים<a href="/Residents/Education/Kindergartens/Notebook43801/Pages/Default.aspx" target="_blank">רישום לצהרונים</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

20:20:20 Play/ground20:20:20 Play/groundhttps://jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/PlanningandBuilding/Pages/202020PlayGround.aspx18/02/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך
חדש! הודעות פקס למייל במחלקת היטל השבחהחדש! הודעות פקס למייל במחלקת היטל השבחהhttps://jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/improvementTax/Pages/FaxtoMail.aspx31/01/2017 22:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך
אושרה תכנית לתכנון ושימור אתרי הטבע הירוקים בעיראושרה תכנית לתכנון ושימור אתרי הטבע הירוקים בעירhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/BibleHill.aspx21/01/2017 22:00:0022/01/2017 16:00:00תצוגת תאריך
מופע נגישות לציון יום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותמופע נגישות לציון יום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותhttps://jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/Accessibility/Accessibility/Pages/AccessibilityShow.aspx14/01/2017 22:00:0014/01/2017 22:00:00תצוגת תאריך
הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבורהודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבורhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Messages/Pages/PublicPurposesJan17.aspx05/01/2017 22:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך
בירור חבות בהיטל השבחה - שינוי אגרהבירור חבות בהיטל השבחה - שינוי אגרהhttps://jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/improvementTax/Pages/ChangeFee.aspx31/12/2016 22:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך