הודעות קול קורא – עיריית ירושלים

הודעות - קול קורא

חיפוש הודעות:
חיפוש חופשי:
יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ דרכי נגישות https://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/negishoot.aspxבקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ דרכי נגישות <img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg" style="BORDER:0px solid;" />בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ דרכי נגישות עבור עיריית ירושליםאגף לתחבורה ופיתוח תשתיות, בעיריית ירושלים, אחראית לתכנון אישור, פיקוח וניהול מערך הכבישים בעיר ירושלים על כל היבטיו.במסגרת עבודתו נדרש האגף לתכנן הסדרי תנועה ברשתות דרכים קיימות בכל מגוון תחומי התכנון של הנדסת תנועה ותחבורה כגון תכנון הסדרים הנדסיים וגיאומטריה, רמזור, שילוט, חניה ותח"צ. בנוסף לכך, אחראית המחלקה על ייעוץ דרכי נגישות לרבות מתן חוות דעת ופיקוח על יישום תכנון דרכי נגישות.הגשת ההצעותהצעה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי עיריית ירושלים, בכיכר ספרא בניין 1 קומה 3, באגף לתחבורה ותשתיות, עד ליום 18.04.2017 בשעה 1200. ההצעה תימסר במעטפה סגורה עליה יצויין " ייעוץ בתחום דרכי נגישות" ותכלול את המסמכים הנדרשים כנ"ל. הצעות שתתקבלנה לאחר המועד שצויין לעיל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן. ההצעה תהיה תקפה במשך 6 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. שאלות והבהרותבשאלות או הבהרות ניתן לפנות לגב' קאופמן יפעת, מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות באגף תושי"ה, בטלפון 02-6295459. הבהרות מהותיות יועברו לידיעת כלל המציעים. יובהר כי רק הבהרות שניתנו בכתב יחייבו את המזמין.לפרטים נוספים, הכנסו!נספח א'נספח ב' 22/03/2017 22:00:00
בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי תכנון הסדרי תנועה https://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Traffic_arrangements2.aspxבקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי תכנון הסדרי תנועה <img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default143_97.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><p>​בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי תכנון הסדרי תנועה עבור עיריית ירושלים</p>האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות, בעיריית ירושלים, אחראית לתכנון אישור, פיקוח וניהול מערך התנועה בעיר ירושלים על כל היבטיו.במסגרת עבודתו נדרש האגף לתכנן הסדרי תנועה ברשתות דרכים קיימות בכל מגוון תחומי התכנון של הנדסת תנועה ותחבורה כגון תכנון הסדרים הנדסיים וגיאומטריה, רמזור, שילוט, חניה ותח"צ. בנוסף לכך, אחראי האגף על ייעוץ תנועה לרבות בדיקת הסדרי תנועה זמניים ומתן חוות דעת ופיקוח על יישום הסדרי התנועה.הגשת ההצעותהצעה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי עיריית ירושלים, בכיכר ספרא בניין . קומה 0, באגף לתחבורה ותשתיות, עד ליום 18.04.2017 ליום בשעה 33ההצעה תימסר במעטפה סגורה עליה יצויין "תכנון הסדרי תנועה" ותכלול את המסמכים נדרשים כנ"ל.הצעות שתתקבלנה לאחר המועד שצויין לעיל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.ההצעה תהיה תקפה במשך 1 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות.שאלות והבהרותבשאלות או הבהרות ניתן לפנות לגב' קאופמן יפעת, מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות באגף תושי"ה, בטלפון 02-6295459הבהרות מהותיות יועברו לידיעת כלל המציעים. יובהר כי רק הבהרות שניתנו בכתב יחייבו את המזמין.לפרטים נוספים, הכנסו!נספח א'נספח ב'22/03/2017 22:00:00
הצעות מחיר לשירותי ייעוץ, פיקוח וניהול הממשק העירוני לכביש 61https://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Road_16.aspxהצעות מחיר לשירותי ייעוץ, פיקוח וניהול הממשק העירוני לכביש 61<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><p>הליך הצעות מחיר לשירותי ייעוץ, פיקוח וניהול הממשק העירוני לכביש 61<br>ופרויקטים משיקים עיריית ירושלים.​</p>המרכז המטרופוליני לניהול תנועה ותח"צ באגף תחבורה ופיתוח תשתיות בעיריית ירושלים מקדם את ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת קווי אוטובוס המשיקים לה וכן בוחן ומקדם פרויקטים תחבורתיים שונים בעיר. לצורך סיוע בתיאום הפרויקטים ההנדסיים אזרחיים המרכז המטרופוליני לניהול תנועה ותח"צ מעוניין להתקשר עם יועץ אשר יסייע במתן שירותי ייעוץ, פיקוח, ניהול, ליווי ותיאום פרויקטים עם גורמי התשתיות והרישוי הרלוונטיים בעיר.הגשת ההצעותעל המציע להגיש הצעתו במעטפה גדולה "מעטפת ההצעה" ועליה יצוין "הצעה למתן שירותי ייעוץ, פיקוח וניהול הממשק העירוני לכביש 61 ופרויקטים משיקים"בתוך המעטפה יניח המציע שתי מעטפות נפרדות וסגורות כדלקמןמעטפה ראשונה יצוין על גבי המעטפה "מעטפת אישורים" שתכלול האישורים והמסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף, קו"ח וכיו"ב.מעטפה שנייה יצוין על גבי המעטפה "מעטפת הצעת המחיר" שתכלול דף הצעת המחיר.הצעה תוגש לתיבת המכרזים במשרדי עיריית ירושלים, בכיכר ספרא בניין 6 קומה 3, באגף לתחבורה ותשתיות, עד ליום 18.04.2017 בשעה 1200.הצעות שתתקבלנה לאחר המועד שצוין לעיל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן. ההצעה תהיה תקפה במשך 1 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות.שאלות והבהרותבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתב בלבד, לקובי ממליה , מנהל אגף תחבורה ופיתוחתשתיות ומנהל המרכז המטרופוליני לניהול תנועה ותח"צ, במייל MAKOBI@jerusalem.muni.il​לפרטים נוספים, הכנסו!נספח א'נספח ב'22/03/2017 22:00:00
בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ הסדרי תנועהhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/TrafficArrangements.aspxבקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ הסדרי תנועה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ הסדרי תנועה עבור עיריית ירושלים.​האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות, בעיריית ירושלים, אחראית לתכנון אישור, פיקוח וניהול מערך התנועה בעיר ירושלים על כל היבטיו.​במסגרת עבודתו נדרש האגף לתכנן הסדרי תנועה ברשתות דרכים קיימות בכל מגוון תחומי התכנון של הנדסת תנועה ותחבורה כגון תכנון הסדרים הנדסיים וגיאומטריה, רמזור, שילוט, חניה ותח"צ. בנוסף לכך, אחראי האגף על ייעוץ תנועה לרבות בדיקת הסדרי תנועה זמניים ומתן חוות דעת ופיקוח על יישום הסדרי התנועה.המזמין מעוניין ליצור מסגרת התקשרות עם יועץ/ משרד לייעוץ הנדסת תנועה/ יועץ הסדרי תנועה אשר ייתן שירותי ייעוץ הסדרי תנועה על פי הנחיות המזמין ודרישותיו ובהתאם לחוזה שיחתם בין הצדדים.הזוכה ייבחר על פי קריטריונים המתוארים והתמורה עבור ביצוע השירותים תקבע על פי התעריפים וההתניות הנהוגים בעיריית ירושלים, הכל כמפורט בסעיפים להלן.ההצעה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי עיריית ירושלים, בכיכר ספרא בניין 1 קומה 3, באגף לתחבורה ותשתיות, עד ליום 18.4.2017 בשעה 1200. ההצעה תימסר במעטפה סגורה עליה יצויין " יעוץ הסדרי תנועה" ותכלול את המסמכים הנדרשים כנ"ל. הצעות שתתקבלנה לאחר המועד שצויין לעיל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן. ההצעה תהיה תקפה במשך 6 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות.בשאלות או הבהרות ניתן לפנות לגב' יפעת קאופמן, מנהלת מחלקת חוזים והתקשרויות באגף תושי"ה, בטלפון 02-6295459הבהרות מהותיות יועברו לידיעת כלל המציעים. יובהר כי רק הבהרות שניתנו בכתב יחייבו את המזמין.לפרטי ההליך המלאים לחצו כאןלהסכם ההתקשרות לחצו כאן22/03/2017 22:00:00
בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי תכנון וייעוץ קרקע וביסוסhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/LandPlanning.aspxבקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי תכנון וייעוץ קרקע וביסוס<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי תכנון וייעוץ קרקע וביסוס עבור עיריית ירושלים.​</p>אגף לתחבורה ופיתוח תשתיות, בעיריית ירושלים, אחראית לתכנון אישור, פיקוח וניהול מערך הכבישים בעיר ירושלים על כל היבטיו.במסגרת עבודתו נדרש האגף לתכנן הסדרי תנועה ברשתות דרכים קיימות בכל מגוון תחומי התכנון של הנדסת תנועה ותחבורה כגון תכנון הסדרים הנדסיים וגיאומטריה, רמזור, שילוט, חניה ותח"צ. בנוסף לכך, אחראית המחלקה על ייעוץ קרקע וביסוס לרבות מתן חוות דעת ופיקוח על יישום תכנון ייעוץ קרקע וביסוס.האגף מעוניין ליצור מסגרת התקשרות עם מתכנן/יועץ בתחום ייעוץ קרקע וביסוס אשר ייתן שירותי תכנון וייעוץ לתכנון ייסודות המבנה/כביש על פי הנחיות המזמין ודרישותיו ובהתאם לחוזה שיחתם בין הצדדים.הזוכה ייבחר על פי קריטריונים המתוארים והתמורה עבור ביצוע השירותים תקבע על פי התעריפים וההתניות הנהוגים בעיריית ירושלים, הכל כמפורט בסעיפים להלן.הצעה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי עיריית ירושלים, בכיכר ספרא בניין 1 קומה 3, באגף לתחבורה ותשתיות, עד ליום 18.4.2017 בשעה 1200. ההצעה תימסר במעטפה סגורה עליה יצויין "תכנון ויעוץ בתחום הנדסת קרקע וביסוס" ותכלול את המסמכים הנדרשים כנ"ל. הצעות שתתקבלנה לאחר המועד שצויין לעיל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן. בשאלות או הבהרות ניתן לפנות לגב' קאופמן יפעת, מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות באגף תושי"ה, בטלפון 02-6295459 .הבהרות מהותיות יועברו לידיעת כלל המציעים. יובהר כי רק הבהרות שניתנו בכתב יחייבו את המזמין.לפרטי ההליך המלאים לחצו כאןלנספח לחצו כאןלהסכם ההתקשרות לחצו כאן22/03/2017 22:00:00
בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי תכנון וייעוץ קונסטרוקציהhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ConstructionPlan.aspxבקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי תכנון וייעוץ קונסטרוקציה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי תכנון וייעוץ קונסטרוקציה עבור עיריית ירושלים.אגף לתחבורה ופיתוח תשתיות, בעיריית ירושלים, אחראית לתכנון אישור, פיקוח וניהול מערך הכבישים בעיר ירושלים על כל היבטיו.במסגרת עבודתו נדרש האגף לתכנן הסדרי תנועה ברשתות דרכים קיימות בכל מגוון תחומי התכנון של הנדסת תנועה ותחבורה כגון תכנון הסדרים הנדסיים וגיאומטריה, רמזור, שילוט, חניה ותח"צ. בנוסף לכך, אחראי האגף על תכנון וייעוץ קונסטרוקציה לרבות מתן חוות דעת ופיקוח על יישום תכנון קונסטרוקציה.האגף מעוניין ליצור מסגרת התקשרות עם מתכנן/יועץ בתחום הקונסטרוקציה אשר ייתן שירותי תכנון וייעוץ על פי הנחיות המזמין ודרישותיו ובהתאם לחוזה שיחתם בין הצדדים.הזוכה ייבחר על פי קריטריונים המתוארים והתמורה עבור ביצוע השירותים תקבע על פי התעריפים וההתניות הנהוגים בעיריית ירושלים, הכל כמפורט בסעיפים להלן.הצעה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי עיריית ירושלים, בכיכר ספרא בניין 1 קומה 3, באגף לתחבורה ותשתיות, עד ליום 18.4.2017 בשעה 1200. ההצעה תימסר במעטפה סגורה עליה יצויין " תכנון ויעוץ קונסטרוקציה " ותכלול את המסמכים הנדרשים כנ"ל. הצעות שתתקבלנה לאחר המועד שצויין לעיל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן. ההצעה תהיה תקפה במשך 6 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות.בשאלות או הבהרות ניתן לפנות לגב' קאופמן יפעת, מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות באגף תושי"ה, בטלפון 02-6295459 .הבהרות מהותיות יועברו לידיעת כלל המציעים. יובהר כי רק הבהרות שניתנו בכתב יחייבו את המזמין.לפרטי ההליך המלאים לחצו כאןלהסכם ההתקשרות לחצו כאן22/03/2017 22:00:00
בקשה לקבלת הצעת מחיר לשירותי תכנון וייעוץ בתחום תכנון כבישיםhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/RoadsPlan.aspxבקשה לקבלת הצעת מחיר לשירותי תכנון וייעוץ בתחום תכנון כבישים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי תכנון וייעוץ בתחום תכנון כבישים (פיזי) וניקוז עבור עיריית ירושלים.אגף לתחבורה ופיתוח תשתיות, בעיריית ירושלים, אחראית לתכנון אישור, פיקוח וניהול מערך הכבישים בעיר ירושלים על כל היבטיו.במסגרת עבודתו נדרש האגף לתכנן הסדרי תנועה ברשתות דרכים קיימות בכל מגוון תחומי התכנון של הנדסת תנועה ותחבורה כגון תכנון הסדרים הנדסיים וגיאומטריה, רמזור, שילוט, חניה ותח"צ. בנוסף לכך, אחראי האגף על ייעוץ ותכנון פיזי של כבישים לרבות מתן חוות דעת ופיקוח על יישום תכנון וייעוץ בתחום תכנון כבישים (פיזי) ופיתוח ניקוז ברחבי העיר.האגף מעוניין ליצור מסגרת התקשרות עם מתכנן/יועץ בתחום תכנון כבישים (פיזי) וייעוץ ניקוז אשר ייתן שירותי תכנון וייעוץ בהנ"ל על פי הנחיות המזמין ודרישותיו ובהתאם לחוזה שיחתם בין הצדדים.הזוכה ייבחר על פי קריטריונים המתוארים והתמורה עבור ביצוע השירותים תקבע על פי התעריפים וההתניות הנהוגים בעיריית ירושלים, הכל כמפורט בסעיפים להלן.ההצעה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי עיריית ירושלים, בכיכר ספרא בניין 1 קומה 3, באגף לתחבורה ותשתיות, עד ליום 18.4.2017 בשעה 1200. ההצעה תימסר במעטפה סגורה עליה יצויין "תכנון ויעוץ בתחום תכנון כבישים (פיזי) וייעוץ ניקוז " ותכלול את המסמכים הנדרשים כנ"ל.הצעות שתתקבלנה לאחר המועד שצויין לעיל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן. ההצעה תהיה תקפה במשך 6 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות.בשאלות או הבהרות ניתן לפנות לגב' יפעת קאופמן, מנהלת מחלקת חוזים והתקשרויות באגף תושי"ה, בטלפון 02-6295459.הבהרות מהותיות יועברו לידיעת כלל המציעים. יובהר כי רק הבהרות שניתנו בכתב יחייבו את המזמין.לפרטי ההליך המלאים לחצו כאןלהסכם ההתקשרות לחצו כאן22/03/2017 22:00:00
בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ אגרונומיהhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/AgronomyConsultation.aspxבקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ אגרונומיה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />בקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ אגרונומיה עבור עיריית ירושלים.אגף לתחבורה ופיתוח תשתיות, בעיריית ירושלים, אחראית לתכנון אישור, פיקוח וניהול מערך הכבישים בעיר ירושלים על כל היבטיו.במסגרת עבודתו נדרש האגף לתכנן הסדרי תנועה ברשתות דרכים קיימות בכל מגוון תחומי התכנון של הנדסת תנועה ותחבורה כגון תכנון הסדרים הנדסיים וגיאומטריה, רמזור, שילוט, חניה ותח"צ. בנוסף לכך, אחראי האגף על ייעוץ בתחום אגרונומיה לרבות מתן חוות דעת ופיקוח על יישום תכנית פיתוח.האגף מעוניין ליצור מסגרת התקשרות עם יועץ בתחום האגרונומיה אשר ייתן שירותי ייעוץ על פי הנחיות המזמין ודרישותיו ובהתאם לחוזה שיחתם בין הצדדים.הזוכה ייבחר על פי קריטריונים המתוארים והתמורה עבור ביצוע השירותים תקבע על פי התעריפים וההתניות הנהוגים בעיריית ירושלים, הכל כמפורט בסעיפים להלן.ההצעה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי עיריית ירושלים, בכיכר ספרא בניין 1 קומה 3, באגף לתחבורה ותשתיות, עד ליום 18.4.2017 בשעה 1200. ההצעה תימסר במעטפה סגורה עליה יצויין " ייעוץ בתחום אגרונומיה" ותכלול את המסמכים הנדרשים כנ"ל. הצעות שתתקבלנה לאחר המועד שצויין לעיל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן. ההצעה תהיה תקפה במשך 6 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות.בשאלות או הבהרות ניתן לפנות לגב' יפעת קאופמן, מנהלת מחלקת חוזים והתקשרויות באגף תושי"ה, בטלפון 02-6295459הבהרות מהותיות יועברו לידיעת כלל המציעים. יובהר כי רק הבהרות שניתנו בכתב יחייבו את המזמין.לפרטי ההליך המלאים לחצו כאןלהסכם ההתקשרות לחצו כאן22/03/2017 22:00:00
קול קורא הזמנה למתן שירותי עריכת דין - הסכמי פיתוחhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/kol_kore_.aspxקול קורא הזמנה למתן שירותי עריכת דין - הסכמי פיתוח<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>עיריית ירושלים מזמינה עורכי דין להגיש הצעות לליווי ומתו יעוץ משפטי בתחום הסכמי הפיתוח וכמפורט במסמכים המצורפים.​</p>מפרט ההליך "תנאי ההליך" , זמין באתר העירייה , תחת מכרזים , על המציעים להגיש פרופיל נסיון והתמחות ולעמוד בתנאי הסף ויתר התנאים המפורטים במסמך "תנאי ההליך".ועדה עירונית תבחן את ההצעות בהתאם למסמך "תנאי ההליך".הזוכה יתחייב לחתום על חוזה בנוסח המצוי בעירייה.את פרופיל הנסיון, תנאי ההליך וטיוטת חוזה חתומים יש להגיש ולשלשל לתיבת המכרזים באופן ידני, במעטפה שעליה רשומים פרטי ההליך, בכיכר ספרא 8 ירושלים, קומה 3 , לידי הגב' תמי ווקנין בתיה בן הרוש, בין השעות 900-1200 בלבד, ולא יאוחר מיום שני 24.04.17 (עד שעה 1200 .)כל שאלה בנושא הליך ההצעות תופנה ותועבר בכתב לממונה על כלכלה אורבנית מר חגי רגב, בדואר אלקטרוני .RGHAGAY@jerusalem.muni.ilאין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהילפרטים נוספים לחצו כאן ​21/03/2017 22:00:00
הזמנה למתן שירותי עריכת דין בתחום תכנון ובניהhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/LegalServices.aspxהזמנה למתן שירותי עריכת דין בתחום תכנון ובניה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>עיריית ירושלים מזמינה עורכי דין להגיש הצעות לליווי ומתן יעוץ משפטי במינהל תכנון וכמפורט במסמכים המצורפים.​</p>על המציעים להגיש פרופיל נסיון והתמחות ולעמוד בתנאי הסף ויתר התנאים המפורטים במסמך תנאי ההליך.ועדה עירונית תבחן את ההצעות בהתאם למסמך "תנאי ההליך"הזוכה יתחייב לחתום על חוזה בנוסח המצוי בעירייה.את פרופיל הנסיון, תנאי ההליך וטיוטת חוזה חתומים יש להגיש ולשלשל לתיבת המכרזים באופן ידני, במעטפה שעליה רשומים פרטי ההליך, בכיכר ספרא 8, ירושלים, קומה 3, לידי הגב' תמי ווקנין בתיה בן הרוש, בין השעות 1200-900 בלבד, ולא יאוחר מיום שני, 25.4.2017 (עד שעה 1200).כל שאלה בנושא הליך ההצעות תופנה ותועבר בכתב לעו"ד אוהד דהאן, בדואר אלקטרוני dhohad@jerusalem.muni.ilאין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. לפרטים נוספים ותנאי ההליך לחצו כאן21/03/2017 22:00:00
קול קורא בנושא יזמות תרבותית וחברתיתhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KolKoreCulture.aspxקול קורא בנושא יזמות תרבותית וחברתית<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>עירית ירושלים מעודדת קיום אירועים ופעולות בתחומי תרבות ואמנות, חברה, רווחה, ספורט, בריאות, דת ופנאי ומציגה קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "פעולות משותפות" המלא​</p>הבקשות להשתתפות העירייה בתקציב פעולה משותפת ידונו על ידי וועדה מקצועית. הועדה רשאית להחליט באשר להשתתפות העירייה בתקציב האירוע ובאשר לשיעור ההשתתפות כאמור. הועדה רשאית להחליט באשר לתנאים נוספים לאישור השתתפות עירונית, לרבות אופי האירוע ותכניו ואינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא. את הבקשות לאירועים ופעילויות בשנת 2017 ניתן להגיש, לכל המאוחר, 40 ימים לפני מועד האירוע. להלן חלק מהתנאים להשתתפות בפעילות• האגף הרלוונטי ממליץ על השתתפות העירייה בתקציב הפעילות.• היוזמה לפעילות באה מצדו של היזם הפרטי ו/או האגף.• האירוע מיועד לציבור הרחב ומתקיים בירושלים. תינתן עדיפות לאירועים המיועדים לקהל רחב.• עלות הפקת האירוע לא תפחת מ 15,000 ₪ שיעור ההשתתפות המבוקש של העירייה לא יעלה, בשום מקרה על 50% מעלות הפרויקט בפועל או מ- 300,000 ₪ לפי הנמוך מבין השניים. לפרטים נוספים לחצו כאן​לנוהל פעולות משותפות - לחצו כאן08/03/2017 22:00:00
קול קורא לקבלת הצעות לאספקת "ערכות קמחא דפסחא"https://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/pesach.aspxקול קורא לקבלת הצעות לאספקת "ערכות קמחא דפסחא"<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת ערכות מזון לנתמכים</p>ארגון עובדי עיריית ירושלים ( להלן "המזמין") פונה בזאת בבקשה למתן הצעות מחיר עבור אספקת "ערכות" אופן הגשת ההצעההמציעים יגישו את הצעתם בשני עותקים חתומים ע"י המציע בצירוף אישור רו"ח או עו"ד לגבי סמכות החתימה של מורשי החתימה שלה שחתמו על מסמכי המפרט. במקרה של הסתייגות המציע מסעיף או מנוסח מסוים, יש לפרט את ההסתייגות במסמך ההצעה במפורש. ההצעה תוגש בתוך מעטפה סגורה עליה יהא כתוב "הצעת אספקת ערכות קמחא דפסחא 2016" לתיבת ההצעות שבמחלקת המכרזים אשר בכיכר ספרא 1, קומה 2, עמדה 289 לא יאוחר מיום 16.3.2017 עד השעה 1000.לפרטים נוספים לחצו כאן22/02/2017 22:00:00
קול קורא לשימוש בכיתות בית העם ואולם הספורטhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Kol_kore_betHaam.aspxקול קורא לשימוש בכיתות בית העם ואולם הספורט<img alt="" src="/Municipality/kol/PublishingImages/kore123.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים - מינהל תרבות חברה ופנאי, אגף תרבות מציעים שימוש בכיתות בית העם ואולם הספורט, בכפוף לפעילות המתקיימת במתחם בית העם – ז'ראר בכר, במטרה לסייע לאמנים וגופים הפועלים בחינוך לתרבות ואמנות. </p>​השימוש בכיתות ו/או אולם הוא לתקופות קצרות (ימים/שעות) ובכפוף לתעריפים קבועים. שעת שימוש בכיתה 45 ₪/אולם 55 ₪. דמי השימוש ישולמו על פי התעריף ובהתאם להתקשרות חוזית.בבחינת המבקשים תינתן עדיפות לפיתוח פרויקטים בתחום החינוך לתרבות לאמנות וחיזוק פעילות הגופים והיוצרים בקרב פעילותם. לפרטים והבהרות ולמעוניינים יש לפנות למחלקה להשכלת מבוגרים בדוא"ל tmbatya@jerusalem.muni.il. ולצרף את שם הארגון ואת תקציר הבקשה. העיריה אינה מתחייבת לקבל בקשה כלשהי.13/12/2016 22:00:00