הודעות קול קורא – עיריית ירושלים

הודעות - קול קורא

חיפוש הודעות:
חיפוש חופשי:
יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

קול קורא לקבלת הצעות לאספקת "ערכות קמחא דפסחא"https://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/pesach.aspxקול קורא לקבלת הצעות לאספקת "ערכות קמחא דפסחא"<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת ערכות מזון לנתמכים</p>ארגון עובדי עיריית ירושלים ( להלן "המזמין") פונה בזאת בבקשה למתן הצעות מחיר עבור אספקת "ערכות" אופן הגשת ההצעההמציעים יגישו את הצעתם בשני עותקים חתומים ע"י המציע בצירוף אישור רו"ח או עו"ד לגבי סמכות החתימה של מורשי החתימה שלה שחתמו על מסמכי המפרט. במקרה של הסתייגות המציע מסעיף או מנוסח מסוים, יש לפרט את ההסתייגות במסמך ההצעה במפורש. ההצעה תוגש בתוך מעטפה סגורה עליה יהא כתוב "הצעת אספקת ערכות קמחא דפסחא 2016" לתיבת ההצעות שבמחלקת המכרזים אשר בכיכר ספרא 1, קומה 2, עמדה 289 לא יאוחר מיום 8.2.2017 עד השעה 1200.לפרטים נוספים לחצו כאן22/02/2017 22:00:00
מאגר חברות הייעוץ המתמחות בתהליכי שירות עירונייםhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/CompanyDatabase.aspxמאגר חברות הייעוץ המתמחות בתהליכי שירות עירוניים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>הזמנה להיכלל במאגר חברות הייעוץ המתמחות </p><p>בתהליכי שירות עירוניים</p>עיריית ירושלים, הרשות לאיכות השיורת מזמינה מציעים העומדים בתנאי הסף להגיש הצעות להיכלל במאגר יועצי השירות לשנים 2019-2017תנאי הסףניסיון של לפחות חמש שנים החל מיום 01/01/2012 בליווי ארגונים ציבוריים מעל 2,000 עובדים בנושא שיפור או הטמעת השירות.לוח זמנים להגשת בקשהאת ההצעה יש לשלוח במעטפה סגורה לרשות לאיכות השירות ולהכניס לתיבת מכרזים או הצעות מחיר הנמצאת בכיכר ספרא, בניין 13 קומה 2 עד לתאריך 5.3.2017 בשעה 12.00 לפרטים נוספים הזמנה להיכלל במאגר חברות הייעוץ המתמחות בתהליכי שירות עירוניים - לחצו כאן הסכם למתן שירותי ייעוץ וביצוע תהליך למידה ממוקד של פעילות הרשות לאיכות השירות בעיריית ירושלים - לחצו כאןיש להגיש את ההצעה בצרוף הסכם חתום, הצעה שתוגש ללא חתימה על החוזה לא תתקבל!​19/02/2017 22:00:00
קול קורא לגיוס מתנדבים לדוברי שפות בעיריית ירושליםhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/LanguageSpeakingVolunteers.aspxקול קורא לגיוס מתנדבים לדוברי שפות בעיריית ירושלים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>הרשות לאיכות השירות מעוניינת להפעיל מערך להנגשת השירותים העירוניים בשפות.​​</p>השפות אותן אנו מבקשים להנגיש ערבית, אנגלית, רוסית, אמהרית, צרפתית ויידיש. אם את/אתהדובר אחד מהשפות ערבית, אנגלית, רוסית, אמהרית, צרפתית או יידיש.בעל מוטיבציה גבוה לסיוע לקהילה.ייצוגי ובעל יחסי אנוש טובים מאוד.בעל זיקה לתחום השירות. נשמח לגייס אותך לשירותינו, מועמדים שייבחרו לתפקיד ייעברו הכשרה מקצועית כמתורגמן מוסמך. מועמד שייבחר ויעבור את הקורס בהצלחה, יתחייב לביצוע התפקיד לשנה מינימום. לשאלות/הבהרות ניתן לפנות לגב' אווה שטרנגר - הרשות לאיכות השירותמייל- steva@jerusalem.muni.ilטלפון- 02-6297020קורות חיים ניתן להעביר לכתובתמייל- steva@jerusalem.muni.ilפקס- 02-6297308מועד אחרון להגשת מועמדות יום שני, ב' באדר תשע"ז, 28/02/2017.06/02/2017 22:00:00
קול קורא לקבלת הצעות למתן שירותי שמאות לאגף הנכסיםhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KolKoreAppraisal.aspxקול קורא לקבלת הצעות למתן שירותי שמאות לאגף הנכסים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​אגף נכסי העירייה מזמין שמאי מקרקעין להגיש הצעות למתן שירותי מקרקעין ולייעוץ ולליווי בהליכים שונים. על המציעים להגיש פרופיל ניסיון והתמחות בהתאם לתנאי הסף. ועדה עירונית תבחן את ההצעות בהתאם לתנאים המפורסים בתנאי התהליך. </p>את ההצעות יש להגיש במעטפה שעליה רשומים פרטי המציע, בכיכר ספרא 1 קומה 5, חדר ישיבות אגף הנכסים בין השעות 14.00-09.00 לאור טעות סופר במסמכי ההגשה וכן לאור שאלות ההבהרה מוארך מועד ההגשה עד ליום שלישי י"א באדר תשע"ז, 9.3.2017 בשעה 12.00. לפרטים נוספים יש לפנות בכתב - לגברת ריטה לדיז'נסקי - לשליחת דואר אלקטרוני לחצו כאן, עד יום ראשון כ"ג בשבט תשע"ז 19.2.2017 בשעה 16.00העירייה תפרסם תשובות הבהרה באתר העירוני עד כ"ז בשבט תשע"ז 23.2.2017 בשעה בשעה 16.00אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.למסמכי וטפסי קול קורא - לחצו כאן"שאלות ותשובות הבהרה לקול קורא שמאים 23.2.2017".07/02/2017 22:00:00
הזמנה להציע הצעות למתן שירותים לוועדות רפואיותhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/MedicalServices.aspxהזמנה להציע הצעות למתן שירותים לוועדות רפואיות<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>עיריית ירושלים, מינהל משאבי אנוש, מזמינה בזה רופאים העומדים בתנאים המפורטים מטה, להגיש הצעות למתן שירותים רפואיים, עבור ועדות רפואיות המתכנסות בעירייה​</p>לפרטים המלאים ולכל הדרישות לחצו כאןלנספח ב' - תמורות - לחצו כאןלחוזה לחצו כאןעל המציעים לחתום על חוזה הנ"ל ולהעביר לעיריית ירושלים בצירוף המסמכים הנדרשים בסעיף 3, במעטפה סגורה במסירה ידנית או בדואר רשום, לעיריית ירושלים, מינהל משאבי אנוש, כיכר ספרא, בנין 3, קומה 4, לתיבת המכרזים, שבחדר 12, עד ליום חמישי, י"א אדר תשע"ז 9.3.17 עד השעה 1200. על המעטפה יש לרשום "מתן שירותים לוועדות רפואיות".07/01/2017 22:00:00
קול קורא לשימוש בכיתות בית העם ואולם הספורטhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Kol_kore_betHaam.aspxקול קורא לשימוש בכיתות בית העם ואולם הספורט<img alt="" src="/Municipality/kol/PublishingImages/kore123.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים - מינהל תרבות חברה ופנאי, אגף תרבות מציעים שימוש בכיתות בית העם ואולם הספורט, בכפוף לפעילות המתקיימת במתחם בית העם – ז'ראר בכר, במטרה לסייע לאמנים וגופים הפועלים בחינוך לתרבות ואמנות. </p>​השימוש בכיתות ו/או אולם הוא לתקופות קצרות (ימים/שעות) ובכפוף לתעריפים קבועים. שעת שימוש בכיתה 45 ₪/אולם 55 ₪. דמי השימוש ישולמו על פי התעריף ובהתאם להתקשרות חוזית.בבחינת המבקשים תינתן עדיפות לפיתוח פרויקטים בתחום החינוך לתרבות לאמנות וחיזוק פעילות הגופים והיוצרים בקרב פעילותם. לפרטים והבהרות ולמעוניינים יש לפנות למחלקה להשכלת מבוגרים בדוא"ל tmbatya@jerusalem.muni.il. ולצרף את שם הארגון ואת תקציר הבקשה. העיריה אינה מתחייבת לקבל בקשה כלשהי.13/12/2016 22:00:00
קול קורא שבוע החינוךhttps://jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Education2.aspxקול קורא שבוע החינוך<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים פונה באמצעות חברת אריאל למוסדות התרבות הירושלמיים, להגיש הצעות לקיום אירועי תרבות לקהילה בשבוע החינוך העירוני. שבוע החינוך העירוני יחול בין התאריכים כ"א - כ"ה באדר תשע"ז, 3/2017/ 19 - 23. אירועי התרבות נועדו ליצירת גשר ושיח תרבותי חוויתי ובלתי אמצעי בין הקהילות השונות, מינהל החינוך והמוסדות בקהילה. מטרתו של שבוע החינוך הנה להעמיק את הדיון והשיח הציבורי בנושא החינוך הירושלמי. לפרטים נוספים ולהורדת הטפסים ניתן לעיין במסמכי ההליך באתר היתרון הירושלמי.הצעת ההגשהאת ההצעות יש להגיש לדר קלאוזנר בדוא"ל kldar@jerusalem.muni.il עד ליום רביעי, ה' בשבט תשע"ז 1/2/17. 07/01/2017 22:00:00